Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY  

Sport Actions & Travel s.r.o.
 
Všeobecné smluvní podmínky pro služby poskytované Sport Actions & Travel s.r.o., se sídlem Světova 473/12, Praha 8, PSČ 180 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka č. 131374, IČ: 28184840; DIČ: CZ28184840, (dále jen "SAT"), se řídí ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu ve znění pozdějších předpisů.

I. Vznik smluvního vztahu

Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí všech smluvních vztahů mezi "SAT"a zákazníkem (fyzickou nebo právnickou osobou) v tuzemsku i v zahraničí.
Zákazníkem se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí klient, který odešle přostřednictvím webového portálu www.sportactions.cz objednávkový formulář. Pokud jsou klientovi poskytovány jednotlivé služby v oblasti cestovního ruchu, nemající charakter zájezdu, řídí se smluvní vztah těmito všeobecnými podmínkami pouze v rozsahu stanoveném v čl. IX. těchto všeobecných podmínek.
Smluvní  vztah  mezi  "SAT"  a  zákazníkem  je  uzavřen  odesláním objednávkového formuláře (obchodní smlouvy nadálku).  Uzavřením  smluvního  vztahu  zákazník  stvrzuje,  že  se  seznámil  s obsahem  všeobecných  podmínek 
a  že souhlasí se všemi smluvními podmínkami.

II. Ceny služeb

Ceny veškerých poskytovaných služeb jsou vždy uvedeny v konkrétní nabídce "SAT". Pokud není uvedeno jinak, jsou ceny uváděny vždy bez DPH. Cena vstupenky se často odchyluje od ceny vytištěné na vstupence. To je způsobeno vysokými náklady na obstarání vstupenek těchto kategorií „vyprodaných vstupenek (sold-out-tickets)“. Naše smluvní ceny jsou vždy vyšší než ceny uvedené na vstupence.

III. Platební podmínky

Zákazník  je  povinen  uhradit  cenu  veškerých  služeb  objednaných  u "SAT"  před  jejich  čerpáním,  pokud  se  účastníci  smluvního  vztahu nedohodnou jinak.
Zákazník je povinen uhradit zálohu ve výši 100% z ceny objednaných služeb při odeslání objednávkového formuláře.
V případě,  že  zákazník  platby  neuhradí tak,  jak se  zavázal,  má  "SAT" právo  od smlouvy  jednostranně  odstoupit.  V tomto  případě bude zákazníkovi vrácena cena služeb snížená o odstupné v podobě storno poplatků v souladu s čl. VI Všeobecných obchodních podmínek.

IV. Práva a povinnnosti zákazníka

Zákazník má zejména právo:

  • na poskytnutí sjednaných služeb,  
  • být seznámen s případnými změnami rozsahu a ceny služeb,  
  • kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupit od smlouvy s povinností uhradit storno poplatky v souladu s čl. VI Všeobecných obchodních podmínek,  
  • vyžadovat od "SAT" informace o předmětu smluvního vztahu,  
  • reklamovat vady v souladu s čl. VIII Všeobecných obchodních podmínek.

Zákazník je zejména povinen:

  • uhradit "SAT" sjednanou cenu služeb,  
  • poskytnout "SAT" nezbytnou součinnost pro realizaci služeb,  
  • řídit se pokyny a informacemi "SAT",  
  • dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které cestuje, jakož i země tranzitní; cizí státní příslušníci jsou povinni se informovat na vízovou povinnost u zastupitelství zemí, kam cestují, s tím, že veškeré náklady, které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení, nese zákazník,  
  • předložit seznam cestujících, pokud je to "SAT" vyžadováno.

V. Změny nabídnutých a objednaných služeb

Změny  a  odchylky  jednotlivých  služeb  "SAT"  od  dohodnutého  obsahu  smlouvy  jsou  přípustné  pouze  v nezbytných  případech  a "SAT" je v tomto případě povinna o tom neprodleně informovat zákazníka a navrhnout mu změnu  smlouvy. Zákazník má právo ve  lhůtě  2 dnů  od  doručení  návrhu  na  změnu  smlouvy  od  smlouvy  odstoupit.  Pokud  zákazník  v uvedené  lhůtě  od  smlouvy neodstoupí, má se za to, že se změnou souhlasí.

Zákazník  má  právo  na  odstoupení  od  smlouvy  a  na  vrácení  zaplacené  ceny  služby  nebo  zálohy  na  službu  bez  poplatků  v těchto případech:
při zrušení  služby ze strany SAT,  při  podstatné  změně místa  ubytování,  způsobu  přepravy,  přičemž  za  změnu  se  nepovažuje  změna  ubytování  či
stravování v tomtéž pobytovém místě, pokud je zachována kategorie a sjednaný rozsah poskytovaných služeb, vybavení objektu, popř. jsou poskytnuty služby vyšší kvality či kategorie,  
při zvýšení ceny o více jak 15 %, zejména v důsledku zvýšení cen služeb dodavatelů, cen dopravy, pohonných hmot, letištních poplatků a podobně.  
V průběhu užívání služeb je "SAT" oprávněna provádět operativní změny poskytovaných služeb, pokud je to z naléhavých důvodů nezbytné a není možné při vynaložení veškerého úsilí dodržet stanovený program a poskytnout předem sjednané služby.

V tomto případě je "SAT"  povinna:
zajistit  náhradní služby  v rozsahu  a  kvalitě  shodné  nebo  přibližující  se  původně  sjednaným  podmínkám  nebo  vrátit účastníkovi  uhrazenou  cenu  neposkytnutých  služeb,  za  které  nebylo  poskytnuto  náhradní  plnění  nebo  poskytnout  účastníkům přiměřenou slevu, pokud nebyly poskytnuty všechny služby zahrnuté do ceny objednávky (obchodní smlouvy) v plném rozsahu a kvalitě.  
Při  změnách  z důvodu  „vyšší  moci“  (např.  nepřízeň  počasí,  povodeň,  zemětřesení,  válka),  rozhodnutí  státních  orgánů  nebo mimořádných událostí (stávka, dopravní problémy, neštěstí, apod.) nevzniká zákazníkovi nárok na náhradu škody.
Jakékoliv   další   služby   mimo   předem   sjednaný   rozsah,   včetně   služeb   souvisejících s onemocněním, úrazem či úmrtím účastníka v průběhu zájezdu (tj. léčení v zahraničí, náhradní přeprava apod.) jsou službami, které může "SAT" poskytnout jen na podkladě dodatečné objednávky a následné úhrady dodatečně vyžádaných služeb.
"SAT" neručí za možné zpoždění dopravních prostředků, jako jsou letadla, lodě, autobusy apod. (např. z technických důvodů, nepříznivého počasí, přetížení leteckých koridorů atd.) a nenese odpovědnost za škody s tím spojené. Zákazník musí při plánování přípojů, termínů apod. vzít v úvahu i možnost výraznějšího zpoždění.

VI. Storno poplatky

Storno poplatky účtuje "SAT" zákazníkům při každém zrušení smluvního vztahu ze strany zákazníka, a to za každou osobu (pokud není v individuálních případech stanoveno jinak). Storno poplatky jsou součástí nabídky a obchodní smlouvy, předložené zákazníkovi ze strany "SAT".

U služeb nabízených v rámci sportovních událostí pořádaných v ČR i v zahraničí  striktně platí, že jednou objdnané služby jsou již nevratné a neměnné! Tedy v případě storna ze strany klienta kdykoliv od zakoupení objednané služby/vstupenky/letenky do začátku čerpání první služby bude "SAT" účtovat 100% storno!

VII. Cestovní pojištění

"SAT" doporučuje zákazníkům sjednat fakultativní připojištění, které by rozšířilo pojistnou ochranu proti dalším rizikům (úraz, storno zájezdu, odpovědnost za způsobenou škodu apod.) s tím, že na vyžádání "SAT" zajistí smlouvu
o pojištění dle aktuální nabídky.

VIII. Reklamace

"SAT" odpovídá za řádné a včasné poskytnutí objednané a potvrzené služby.
Poskytování  služeb  "SAT" zákazníkům,  odpovědnost  za  poskytnutí  služby  a  právo  odpovědnosti  za  vady  poskytnuté  služby  se  řídí ustanoveními  obchodní  smlouvy,  příslušnými  ustanoveními  občanského  zákoníku,  zákonem  č.  159/1999  Sb.  a  zákonem  o ochraně spotřebitele.
Reklamuje-li  zákazník  vadu  služeb  v průběhu  jejich  poskytování  u pověřeného  pracovníka  "SAT",  např.  průvodce,  sezónního zástupce  apod.  (dále  jen  průvodce),  může  průvodce  rozhodnout  o reklamaci  ihned.  Jestliže  není  na  základě  uplatněné  reklamace zjednána  náprava  ihned,  je  zákazník  povinen  uplatnit  svoji  reklamaci  písemnou  formou  po  svém  návratu,  a  to  na  adresu  sídla  "SAT".
Neuplatní-li zákazník své právo na náhradu z důvodu porušení závazků "SAT" do tří měsíců od skončení poslední služby, toto právo zaniká.
Zákazník je povinen v písemně podané reklamaci uvést všechny své osobní údaje, číslo objednávky, popř. obchodní smlouvy, předmět reklamace a požadavek na způsob jejího vyřízení.
Zákazník bere na vědomí, že pracovník "SAT", který je pověřen vyřizováním reklamací, je povinen ji vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne doručení  reklamace.  V případě  složitějších  reklamací,  zejména  pokud  je  nutné  vyžádat  si  stanoviska  třetích  osob  nebo  vyjádření  ze zahraničí,  prodlužuje  se  uvedená  lhůta  o 60 dnů,  v takovémto  případě  je  celková  doba  k vyřízení  reklamace  90 dnů.  V případě reklamace produktu zahraničního dodavatele se reklamační lhůta řídí lhůtou tohoto dodavatele.
Zákazník  je  povinen  poskytnout  součinnost  potřebnou  k vyřízení  reklamace,  zejména  podat  informace,  předložit  doklady  prokazující skutkový stav, podat upřesňující informace, předložit doklady apod.
Vyřízení  oprávněné  reklamace  spočívá  zejména  v bezplatném  odstranění  vady  služby,  případně  doplnění  služby,  a  je-li  to  podle charakteru  služby  možné,  rovněž  v poskytnutí  náhradní  služby.  Není-li  to  možné,  poskytne  "SAT"  přiměřenou  slevu  z ceny  vadně poskytnuté služby.

IX. Služby, které nejsou zájezdem

Je-li předmětem smluvního vztahu zajištění pouze jednotlivých služeb v oblasti cestovního ruchu, např. letenek, vstupenek, ubytování, apod., není smluvní vztah mezi "SAT" a klientem považován za zájezd. To platí i v případě, že jsou klientem jednotlivé služby objednávány samostatně, nikoli ve stejném okamžiku.
Pro  smluvní  vztahy  dle  tohoto  článku  platí  přiměřeně  pouze  ustanovení  čl.  I,  II,  III,  VI,  X  a  XI  všeobecných  podmínek,  není-li  mezi účastníky dohodnuto jinak. Ostatní ustanovení všeobecných podmínek se pro takové smluvní vztahy nepoužijí.
V případě rozporu mezi smlouvou,  uzavřenou s klientem,  a těmito  všeobecnými podmínkami,  mají  přednost  ustanovení  obsažené  ve smlouvě.

X. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zákazník souhlasí, aby jeho osobní údaje, včetně data narození uvedeného v obhchodní smlouvě, zpracovala "SAT" v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas uděluje až do doby jeho písemného odvolání. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných "SAT" k obchodním účelům a akviziční činnosti. Tento souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto dat.
Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům "SAT" a dále osobám, které jsou oprávněny služby "SAT" nabízet  a smluvním partnerům "SAT", kteří se podílejí na poskytování služeb (např. dopravci, apod.).

XI. Závěrečná ustanovení

Veškeré  údaje  a  informace  o službách,  cenách  a  cestovních  podmínkách  obsažených  v  nabídkách  odpovídají  informacím  známým v době jejich tvorby. Změny jsou vyhrazeny.
Platnost těchto všeobecných podmínek se vztahuje na služby poskytované "SAT" jen tehdy, není-li ze strany "SAT" stanoven či ve smlouvě sjednán rozsah vzájemných práv a povinností jinak.