Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  

Sport Actions & Travel s.r.o.

(dále jen „VOP“)

PREAMBULE

VOP společnosti Sport Actions & Travel s.r.o., se sídlem Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 131374, IČ: 281 84 840; DIČ: CZ28184840 (dále jen „Příkazník“), pro internetový obchod provozovaný na webovém portálu www.sportactions.cz.

 

I. Definice pojmů

Pro účely těchto VOP a vztahů mezi Příkazníkem a třetími osobami mají níže uvedené pojmy následující význam:

Akce“ – sportovní utkání a dále všechny další události (sportovní, koncertní, divadelní či jiné kulturní představení, výstavy, konference, školení, veletrhy apod.) spočívající ve využití volného času zákazníkem v předem určeném termínu a na předem určeném místě.

Pořadatel“ – fyzická nebo právnická osoba odlišná od Příkazníka zajišťující organizaci konkrétní Akce.

Zákazník“ – fyzická nebo právnická osoba užívající služeb Příkazníka pro uzavření smluvního vztahu s Pořadatelem za účelem účasti na Akci, a to i před uzavřením tohoto smluvního vztahu. Zákazníkem je rovněž osoba užívající služeb příkazníka pro uzavření smluvního vztahu k zajištění doprovodných služeb (ubytování, doprava atd.), a to i před uzavřením tohoto smluvního vztahu.

Vstupenka“ – doklad opravňující držitele Vstupenky a další osoby v celkovém počtu uvedeném na Vstupence ke vstupu na konkrétní Akci. Předložením Vstupenky při vstupu na místo konání Akce vyjadřuje osoba užívající práva ze Vstupenky souhlas s provozními předpisy místa konání Akce, podřizuje se pokynům Pořadatele a podmínkám Akce, které se k ní vážou. Pořadatel může vymezit pro jednotlivé Akce jeden nebo více druhů Vstupenek (vedle základních Vstupenek zejména VIP Vstupenky, Vstupenky s možností uplatnění slevy apod.). Informace o dostupných druzích Vstupenek jsou uvedeny v objednávkovém systému příkazníka. Různé druhy Vstupenek mají zpravidla odlišné ceny, rozsah užití a oprávnění.

Webový portál“ – internetové stránky Příkazníka na adrese www.sportactions.cz sloužící k poskytování informací o nabízených Akcích a k objednávání doprovodných služeb a Vstupenek na tyto Akce.

 

II. Obecná ustanovení

Tyto VOP upravují obchodování v internetovém obchodě umístěném v rámci Webového portálu Příkazníka. Tyto VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Příkazníka a Zákazníka (spotřebitele).

Právní vztahy mezi Příkazníkem a Zákazníkem se řídí těmito VOP a v rozsahu, který VOP neupravují, i zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a popř. dalšími příslušnými právními předpisy.

 

III. Smluvní vztahy

Pořadatelem a osobou odpovědnou za uskutečnění a obsah jednotlivých Akcí je pouze Pořadatel, nikoliv Příkazník. Příkazník pouze obstarává pro Zákazníka Vstupenky na příslušné Akce Pořadatele. 

Zákazník na Webovém portálu uzavírá smluvní vztah s Příkazníkem, aby obstaral Vstupenky na příslušnou Akci a tím umožnil Zákazníkovi uzavřít smluvní vztah s Pořadatelem Akce. Příkazník se tedy na základě příkazu Zákazníka zavazuje pro něj obstarat záležitost spočívající ve využití volného času – obstarání Vstupenek, kdy cena uvedená na Webovém portálu jako cena Vstupenky odpovídá odměně za obstarání Vstupenky a ceně samotné Vstupenky. Z toho důvodu se cena za obstarání Vstupenky nemusí shodovat s cenou, která je uvedena na vytištěné Vstupence.

Zákazník následně dodáním Vstupenky (splněním příkazní smlouvy) uzavírá smluvní vztah s Pořadatelem Akce, jehož obsahem je poskytnutí služby využití volného času v předem určeném termínu a na předem určeném místě, v podobě umožnění osobní účasti držitele Vstupenky na příslušné Akci za stanovenou cenu Vstupenky, to vše za podmínek stanovených v pokynech zveřejněných Pořadatelem (dále jen „Smlouva o účasti na akci“).  

Za provedení a splnění Smlouvy o účasti na akci, včetně termínů, kvality a rozsahu nabízené Akce je odpovědný výlučně příslušný Pořadatel, který si vyhrazuje právo jejich změny. 

Nebude-li výslovně stanoveno jinak, veškeré nároky ze Smlouvy o účasti na akci, včetně vrácení vstupného, je Zákazník povinen uplatňovat přímo u Pořadatele Akce v souladu s ustanovením o reklamaci dle těchto VOP.

Využitím služeb Příkazníka a užitím nebo registrací na Webovém portálu Zákazník vstupuje rovněž do vztahu s Příkazníkem v rozsahu uvedeném v těchto VOP, zejména v souvislosti s ochranou osobních údajů Zákazníka a rovněž potvrzuje, že se seznámil s obsahem VOP a dále vyjadřuje svůj výslovný souhlas být těmito VOP vázán.

 

IV. Objednávka Vstupenky a uzavření příkazní smlouvy

Předmětem smlouvy je obstarání Vstupenky specifikované v potvrzené objednávce za účelem využití volného času Zákazníka.

Zákazník vybírá objednávanou Vstupenku ze seznamů Vstupenek zveřejněných na Webovém portálu.

Veškerá prezentace Vstupenek umístěná na Webovém portálu má informativní charakter, jedná se o výzvu k podání nabídky, resp. k uzavření příkazní smlouvy. Potvrzení závazné objednávky prostřednictvím vyplněného formuláře se chápe jako nabídka dle §1732 občanského zákoníku (dále jen „Potvrzení objednávky“). Před Potvrzením objednávky Zákazník vybere Vstupenku a její množství, řádně vyplní připojený formulář (identifikace Zákazníka), v případě možnosti volby zvolí způsob doručení, způsob platby a objednávku odešle.

Cenu za obstarání Vstupenek, tedy odměnu Příkazníka (vč. DPH, pokud je účtována, tj. konečnou cenu pro Zákazníka) může Zákazník ověřit u nabízené Vstupenky v systému internetového obchodu na Webovém portálu. Expediční, přepravní náklady a náklady na platbu za Vstupenku, které mohou být připočítány k ceně Vstupenky, zjistí Zákazník na Webovém portálu v rámci košíku – záložky Doručení a Platba, konkrétní výše těchto nákladů je závislá na volbě Zákazníka.

Před Potvrzením objednávky bude systémem internetového obchodu vypočtena celková cena za obstarání Vstupenky včetně souvisejících poplatků a Zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení. Před Potvrzením objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Údaje uvedené v Potvrzené objednávce jsou Příkazníkem i Zákazníkem považovány za správné. 

Příkazník je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

U Potvrzené objednávky Zákazníkem prostřednictvím Webového portálu Příkazníka bude nejprve potvrzeno její obdržení prostřednictvím elektronické pošty. Pro Zákazníka je objednávka závazná okamžikem jejího potvrzení. Zákazník též obdrží obratem výzvu k úhradě platby ceny za obstarání Vstupenky včetně souvisejících poplatků, pokud nebyl Zákazníkem zvolen způsob platby platební kartou online.

Příkazník i Zákazník mohou bez udání důvodu zrušit objednávku Zákazníka až do okamžiku vzniku příkazní smlouvy. Pokud zruší objednávku Příkazník, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. 

Příkazní smlouva vzniká okamžikem, kdy Příkazník obdrží od Zákazníka řádně a včas platbu ceny za obstarání Vstupenky včetně souvisejících poplatků. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření příkazní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě Příkazníka a Zákazníka nebo ze zákonných důvodů.

Potvrzením objednávky Zákazník stvrzuje, že se seznámil s VOP Příkazníka ve znění platném v okamžiku Potvrzení objednávky a současně že s nimi souhlasí. Zákazník bere na vědomí, že Vstupenky jsou zpravidla neměnné a pouze ve výjimečných případech je možné změnit jméno uvedené na Vstupence.

Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem požadovaných údajů. Součástí tohoto postupu je i předcházející registrace nového zákazníka, dosud neregistrovaného v systému internetového obchodu. 

Příkazní smlouva může být uzavírána mezi Příkazníkem a Zákazníkem i individuálním způsobem bez užití systému na Webovém portálu Příkazníka, a to prostřednictvím e-mailové či telefonní komunikace smluvních stran. Poté, co smluvní strany určí obsah předmětu smlouvy (Příkazník zpravidla reaguje na poptávku Zákazníka, zasílá Zákazníkovi nabídku, tato je následně ze strany Zákazníka akceptována případně komunikací smluvních stran dále modifikována, a to až do okamžiku, kdy je shodně určen obsah práv a povinností smluvních stran vyplývajících z takto sjednané příkazní smlouvy), je Zákazník vyzván k platbě ceny za obstarání Vstupenky včetně souvisejících poplatků. Okamžikem úhrady ceny plnění se považuje smlouva za uzavřenou. Učiněním poptávky Zákazník stvrzuje, že se seznámil s VOP Příkazníka ve znění platném v okamžiku učinění objednávky a současně že s nimi souhlasí.

 

V. Práva a povinnosti Příkazníka

Příkazník je povinen v co nejkratší době od okamžiku vzniku příkazní smlouvy obstarat záležitost Zákazníka (obstarání Vstupenky) a následně tuto Vstupenku přepravit do místa specifikovaného Zákazníkem v objednávce jako místo dodání. 

Pokud Příkazník není schopen dodržet termín předání k přepravě informativně uvedený na Webovém portálu, na stránce s příslušnou Vstupenkou, je povinen na tuto skutečnost upozornit Zákazníka telefonicky nebo elektronickou poštou a popř. určit náhradní termín předání předmětu Vstupenky k přepravě. 

Příkazník je povinen plnit příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností a použít přitom každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, který se shoduje s vůlí Zákazníka. Od pokynů Zákazníka se Příkazník může odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu Zákazníka a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas.

Příkazník přenechá Zákazníkovi veškerý užitek z obstarané záležitosti (Vstupenku, voucher atd.).

Příkazník má právo odmítnout objednávku (či poptávku), a to např. pokud Zákazník opakovaně řádně neplní svůj závazek odebrat Vstupenky nebo zaplatit Příkazníkovi odměnu, či z jiných důvodů. O odmítnutí objednávky bude Zákazník bez odkladu informován.

Příkazník nepřebírá žádnou odpovědnost za Akci pořádanou Pořadatelem. Reklamace týkající se samotné Akce – zejména změn v jejím programu, přesunu termínů konání nebo v krajním případě zrušení Akce včetně nároků na náhradu vzniklé újmy, která by vznikla Zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s Akcí a veškeré nároky ze Smlouvy o účasti na Akci je Zákazník povinen uplatnit přímo vůči Pořadateli Akce. Příkazník upozorňuje, že stanovené termíny jednotlivých akcí nejsou fixní a mohou se měnit v závislosti na počasí či rozhodnutí organizátorů. Zákazníkovi se s ohledem na uvedené skutečnosti doporučuje pravidelně sledovat webové stránky Pořadatele. Příkazník neodpovídá za škodu ani jinou újmu, která Zákazníkovi vznikla tím, že Akce byla zejména přerušena, neproběhla řádně či vůbec v důsledku zásahu vyšší moci.

 

VI. Práva a povinnosti Zákazníka

Zákazník se zavazuje za obstarání Vstupenky dle jeho objednávky zaplatit Příkazníkovi řádně a včas odměnu. Zákazník se dále zavazuje Vstupenku převzít.

Zákazník je povinen uvést správné a pravdivé údaje o své osobě a dodací adrese, na kterou má být objednaná Vstupenka dodána. V případě, že Zákazník využije registrace do systému internetového obchodu Příkazníka, je povinen chránit přístupové údaje ke svému uživatelskému účtu před zneužitím třetí osobou. Příkazník není oprávněn a nedisponuje ani technickými prostředky k ověření identity Zákazníka.

Pro případy, že dojde ke zneužití mobilního telefonu, platební karty, hotovosti, bankovního účtu apod. k tíži třetích osob, je Příkazník oprávněn poskytnout postižené třetí osobě nutnou součinnost spočívající v předání bližších identifikačních údajů o realizaci smluvního vztahu. Příkazník deklaruje, že činí své obchody v dobré víře. Postižená třetí osoba bere na vědomí, že je sama povinna domáhat se svých práv (např. vyšetřováním v rodině či okruhu blízkých a známých osob či podáním trestního oznámení u Policie ČR), toto jednání nemůže Příkazník činit za třetí osobu.

Příkazník nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu nebo osobních dat Zákazníka třetí osobou, zejména též pokud Zákazník sdělil přihlašovací údaje ke svému uživatelskému účtu třetí osobě nebo takové třetí osobě vědomě či nevědomě umožnil k těmto údajům přístup. Příkazník má právo považovat jakoukoliv osobu, která se přihlásí na Webovém portálu zadáním platných přihlašovacích údajů či uvedením osobních údajů, za Zákazníka, jemuž tyto přihlašovací údaje byly přiděleny či jehož osobní údaje byly uvedeny.

Zákazník je povinen, uplatňuje-li nárok na poskytnutí možných nabízených slev, prokázat oprávněnost nároku na poskytovanou slevu pořadatelské službě Pořadatele při vstupu na místo konání Akce. Podmínky pro poskytování slev jsou uvedeny na Webovém portálu u příslušné Akce. V případě, že Zákazník není schopen prokazatelně doložit splnění uvedených podmínek pro poskytnutí slevy přímo na místě Akce, nebude mu umožněn vstup na Akci a ztrácí nárok na náhradu vstupného. 

Zákazník je povinen neprodleně po osobním převzetí Vstupenky, dodání Vstupenky poštou či stažení Vstupenky v elektronické podobě, zkontrolovat její správnost a úplnost (především název Akce, místo a čas konání Akce, případně počet Vstupenek a další parametry). Případné reklamace týkající se obsahu Vstupenek je Zákazník povinen oznámit bezprostředně po jejich osobním převzetí Příkazníkovi a v případě dodání Vstupenek poštou nejpozději do 3 pracovních dnů písemně na adresu Příkazníka nebo elektronickou poštou prostřednictvím e-mailové adresy uvedené na Webovém portálu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. 

Reklamaci obsahu Vstupenky, zejména tiskových chyb, neúplnosti či nesprávnosti údajů nebo označení druhu Vstupenky řeší Příkazník okamžitou reklamací u Pořadatele. Příkazník podá Zákazníkovi ústní informaci o způsobu a termínu řešení reklamace. Není-li z technických důvodů možné reklamovanou Vstupenku zrušit, je Příkazník povinen se Zákazníkem sepsat reklamační list. V případě oprávněné reklamace je Zákazník povinen vrátit Příkazníkovi vydanou Vstupenku.

 

VII. Způsob dodání Vstupenky

Příkazník dodává Zákazníkovi Vstupenku prostřednictvím oprávněného držitele poštovní licence, pomocí elektronického dodání (na e-mailovou adresu či telefonní číslo určené Zákazníkem) nebo jiným způsobem stanoveným dále. Zákazník volí druh přepravy Vstupenky v objednávce (či poptávce), podmínky přepravy vč. aktuálních nákladů dané přepravy jsou Zákazníkovi k dispozici v rámci košíku – záložky Doručení a Platba, popř. jsou tyto informace k dispozici na vyžádání v elektronické nebo v písemné podobě nebo jsou stanoveny v nabídce Příkazníka. Náklady dodání hradí Zákazník. Za místo dodání (místo předání Vstupenky) se považuje dodání na adresu (poštovní, elektronickou či jinou formou), kterou Zákazník stanovil v objednávce. 

Zákazník potvrzuje převzetí podpisem na přepravních dokumentech. Příkazník a Zákazník se dohodli, že v případě elektronického doručení (na e-mailovou adresu či telefonní číslo) se za potvrzení převzetí považuje stav, kdy Zákazník do 24 hodin po okamžiku odeslání zboží, řádnost dodání zboží nereklamuje, v takovém případě se zboží považuje za řádně předané a převzaté Zákazníkem marným uplynutím 24hodinové lhůty. V případě převzetí Vstupenky na místě konání akce nebo v případě osobního převzetí Vstupenky na jiném místě se Vstupenka považuje za převzatou okamžikem předání.

V případě volby zaslání Vstupenek prostřednictvím držitele poštovní licence v rámci ČR zašle příkazník Vstupenky na adresu v ČR uvedenou Zákazníkem v objednávce. Zásilka je odeslána jako cenné psaní prostřednictvím oprávněného držitele poštovní licence a pojištěná do výše objednávky. 

V případě volby doručení Vstupenky kurýrem na hotel zašle Příkazník Vstupenku kurýrní službou na adresu hotelu uvedenou Zákazníkem. Tento způsob doručení je možné zvolit pouze k doručování do ubytovacích zařízení (hotelů), které disponují recepcí. Příkazník si vyhrazuje právo odmítnout doručit Vstupenku tímto způsobem na jiné místo než na hotel s recepcí, zejména pak není možné tento způsob doručení zvolit k doručení na privátní adresy, apartmány apod.

V případě volby dodání pomocí vyzvednutí na stadionu zajistí Příkazník, aby byla Vstupenka připravena na místě konání Akce od 1 hodiny před začátkem konáním Akce. Zákazník je povinen si Vstupenku na místě konání Akce vyzvednout. Zákazník bere na vědomí, že k vyzvednutí je třeba předložit doklad totožnosti. 

V případě volby vyzvednutí Vstupenky elektronickou formou zašle Příkazník elektronickou Vstupenku Zákazníkovi na příslušnou e-mailovou adresu (zpravidla nejpozději 24 hodin před konáním Akce, pokud není u předmětné Vstupenky stanovená doba jiná). Zákazník je oprávněn si elektronicky dodanou Vstupenku vytisknout a předejít tak možným komplikacím při kontrole elektronické vstupenky Pořadatelem.

Předáním Vstupenky Zákazníkovi dle jeho objednávky se považuje záležitost spočívající v obstarání Vstupenky za vyřízenou. Vlastnické právo ke Vstupence přechází na Zákazníka okamžikem předáním Vstupenky Zákazníkovi.

 

VIII. Komunikace mezi Příkazníkem a Zákazníkem

Není-li stanoveno jinak, komunikace mezi Příkazníkem a Zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak nebo tyto VOP nestanoví jinak. Elektronická komunikace bude uskutečňována ze strany Příkazníka z e-mailové adresy info@sportactions.cz, Příkazník užívá e-mailové či telefonní spojení zadané Zákazníkem při registraci, popř. v objednávce.

Mimosoudní vyřízení stížnosti Zákazníka zajišťuje Příkazník prostřednictvím elektronické pošty směřované na e-mailové adresu info@sportactions.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Zákazníka zašle Příkazník na elektronickou adresu Zákazníka.

Příkazník je oprávněn k činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

IX. Odstoupení od smlouvy

S ohledem na povahu poskytovaných služeb na ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemůže Zákazník odstoupit od příkazní smlouvy, stejně jako od smlouvy o účasti na Akci. Zákazník výslovně žádá Příkazníka, aby Příkazník s plněním práv a povinností dle těchto VOP započal ihned po uzavření příkazní smlouvy.

Zákazník má právo odstoupit od příkazní smlouvy ze zákonných důvodů nebo v případě prodlení Příkazníka s dodáním Vstupenky, pokud Příkazník nedodá Vstupenku ani v dodatečně dohodnutém termínu. Toto odstoupení bude provedeno prostřednictvím elektronické komunikace.

Příkazník i Zákazník jsou si po odstoupení od smlouvy povinni vrátit vzájemně poskytnutá plnění. Příkazník je povinen vrátit Zákazníkovi odměnu Příkazníka do 14 dnů od okamžiku doručení odstoupení od smlouvy a Zákazník je povinen nahradit Příkazníkovi výdaje, jež mu vznikly do okamžiku odstoupení od smlouvy s obstaráním záležitosti, a to v souladu s ustanovením § 1834 občanského zákoníku.  Příkazník vrací toto plnění dle dispozic zadaných Zákazníkem, a to výhradně na bankovní účet Zákazníka. Příkazník vrátí Zákazníkovi přijaté peněžní prostředky jiným způsobem pouze tehdy, pokud s tím Zákazník souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Zákazník může požádat Příkazníka o odkoupení Vstupenky či o znovuzařazení Vstupenky do nabídky Příkazníka. V případě, že Příkazník vyhoví tomuto požadavku, nese náklady na zaslání Vstupenky Příkazníkovi Zákazník. Příkazník nebude akceptovat zboží zaslané zpět na dobírku. Zákazník nemá nárok na náhradu přepravních nákladů a nákladů platby s ohledem fakt, že bylo na libovůli Zákazníka, zda pro dodání zboží zvolí bezplatnou formu přepravy a platby, či za úplatu. Příkazník a Zákazník se dohodli, že pokud by byl Příkazník povinen vydat i tyto náklady na dodání zboží, vznikla by Příkazníkovi škoda, za kterou odpovídá Zákazník a byla by založena nerovnost smluvních stran, kterou je Zákazník povinen nahradit, když tato náhrada by mohla být provedena např. jednostranným zápočtem Příkazníka na zaplacenou kupní cenu, kterou je Příkazník povinen vydat.

Příkazník je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodu nemožnosti plnění příkazní smlouvy (způsobenou zejména nedostupností vybraných služeb), z důvodu výrazné změny ceny Vstupenky, v důsledku neodvratitelné události, které nemohl zabránit nebo z jiných vážných důvodů. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z těchto důvodů, nabídne Příkazník Zákazníkovi čerpání jiných služeb minimálně ve stejné kvalitě, poukaz na jiné služby poskytované Příkazníkem nejméně v hodnotě veškerých plateb uhrazených Zákazníkem s platností jednoho roku ode dne data jeho vystavení, nebo provede plnou refundaci již zaplacené ceny. Před odstoupením je Příkazník vždy oprávněn kontaktovat Zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. O odstoupení od smlouvy je Zákazník informován formou elektronické komunikace, popř. telefonicky. 

 

X. Změna/zrušení Akce a vracení vstupného

U jednotlivých Akcí jsou možné krátkodobé posuny termínů konání. Změněné termíny konání Akcí jsou uváděny na Webovém portálu nebo internetových stránkách Pořadatele. Zákazník je povinen si případné změny termínů kontrolovat a řídit se jejich zněním.

V případě, že ze strany Pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, bude Zákazník, který Zprostředkovateli poskytl svůj kontakt, prostřednictvím tohoto kontaktu ze strany Zprostředkovatele vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Zprostředkovatel neodpovídá Zákazníkovi, pokud jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud Zákazník obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním. Zprostředkovatel bude v takovém případě rovněž Zákazníka informovat o možnostech refundace vstupného, a to vždy v souladu s oficiálním vyjádřením Pořadatele Akce. Veškeré tyto informace budou současně dostupné na Webovém portálu.

Podmínky pro vracení vstupného v případě úplného zrušení Akce určuje příslušný Pořadatel Akce. Dojde-li ze strany Pořadatele k úplnému zrušení Akce, bude Zprostředkovatel vracet vstupné pouze do výše prostředků, které mu Pořadatel za tím účelem poskytne. V části, v níž nebudou nároky Zákazníka uspokojeny, odpovídá Zákazníkovi výhradně Pořadatel zrušené Akce.Nebude-li v konkrétním případě dle dohody s příslušným Pořadatelem Akce určeno jinak, zajišťuje se vracení vstupného na bankovní účet určený Zákazníkem. Zákazník je při vracení vstupného povinen vrátit vydanou Vstupenku bez zbytečného odkladu Příkazníkovi.

Veškerou komunikaci s Pořadatelem zrušené Akce zajišťuje za Zákazníka Zprostředkovatel. Na žádost Zákazníka bude Zákazníkovi pro tyto účely poskytnut přímý kontakt na Pořadatele.

V případě úplného zrušení Akce ze strany Pořadatele, či v případě změny termínu konání Akce má Zprostředkovatel právo nabídnout Zákazníkovi v rámci refundace vstupného poukaz na jiné služby poskytované Příkazníkem nejméně v hodnotě veškerých plateb uhrazených Zákazníkem s platností jednoho roku ode dne data jeho vystavení (dále jen „Poukaz“). V případě, že Zákazník vysloví souhlas s vystavením Poukazu, vystavení Poukazu nahrazuje nárok Zákazníka na vrácení ceny vstupného.

Jakékoliv jiné reklamace, než které se opírají o skutečnost, že Akce byla Pořadatelem zcela zrušena či přesunuta na jiný termín, bude Zprostředkovatel postupovat k vyjádření anebo přímému vyřízení Pořadateli. O stanovisku Pořadatele k reklamaci bude Zákazník vyrozuměn do 30 dnů.

 

XI. Zpracování a ochrana osobních údajů

Podmínky zpracování a ochrany osobních údajů naleznete zde.

 

XII. Elektronický zpravodaj

Zákazník dává Příkazníkovi zaškrtnutím příslušného políčka v registračním, popř. objednávkovém formuláři výslovný souhlas k zasílání obchodních sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízení účasti v anketách a průzkumech trhu (dále jen „newslettery“). Zákazník může požádat o zrušení odběru newsletterů. Za účelem zasílání těchto obchodních sdělení budou zpracovávány následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa a případně přehled e-mailů, které byly Zákazníkovi již zaslány. Údaje, které Příkazník o Zákazníkovi uchovává a zpracovává, může Zákazník kdykoliv změnit, aktualizovat, a to po přihlášení do “zákaznického účtu“ na Webovém portálu. Zasílání newsletteru je možné kdykoliv odmítnout proklikem z každé doručené zprávy či odesláním požadavku na e-mail info@sportactions.cz.  V případě zpracování údajů pro účely přímého marketingu (typicky zasílání newsletterů), je možné vždy vznést námitku dle čl. 21 Nařízení bez dalšího odůvodnění.

 

XIII. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP jsou platné a závazné pro všechny příkazní smlouvy uzavírané mezi Příkazníkem a Zákazníkem, není-li mezi účastníky dohodnuto jinak.

Odesláním objednávky (či poptávky) Zákazník bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto VOP ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i výši odměny z příkazní smlouvy platnou v den odeslání objednávky, uvedenou v ceníku u nabízené Vstupenky v systému internetového obchodu na Webovém portálu, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak (zejm. dohoda o expedičních, resp. dopravních nákladech).

Příkazník není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Zákazník tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu Příkazníka.

Zákazník bere na vědomí, že Příkazník nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webového portálu nebo v důsledku užití Webového portálu v rozporu s jejich určením.

Příkazní smlouva je Příkazníkem archivována po dobu 10 let od data jejího splnění a je přístupná u Příkazníka na základě předchozího požadavku Zákazníka, provedeného telefonicky, elektronickou poštou či doporučeným dopisem.

Příkazní smlouva mezi Zákazníkem a Příkazníkem je uzavírána v českém jazyce.

Případné chyby vzniklé při zadávání objednávky Zákazníkem je možno odstranit na základě žádosti Zákazníka, zaslané prostřednictvím elektronické pošty. Příkazník účtuje za opravu chyb způsobených Zákazníkem paušální částku 100,- Kč. Takto budou opravovány jen zřejmé chyby a nepřesnosti, nikoliv např. předmět smlouvy či jiné podstatné náležitosti smlouvy. Náklady na opravu chybného údaje nebudou Příkazníkem účtovány, pokud taková chyba nevyvolá Příkazníkovi žádné náklady. Tímto ustanovením nejsou dotčeny nároky Příkazníka na případnou náhradu škody.

Smluvní strany si sjednávají, že smluvní vztah se řídí českým právem.

Jestliže některé ustanovení těchto VOP bude nebo se stane k jakémukoliv okamžiku neplatným, neúčinným nebo neprosaditelným, zůstává tím platnost, účinnost nebo prosaditelnost ostatních ustanovení těchto VOP nedotčena.

Příkazník si vyhrazuje právo na opravu tiskových chyb.

Příkazník si vyhrazuje právo tyto VOP měnit. Změnu těchto VOP vyhlásí vhodným způsobem v systému internetového obchodu na Webovém portálu.

Ustanovení směřující k ochraně spotřebitele dle právních předpisů a těchto VOP se nevztahují na Zákazníky, kteří do smluvních vztahů s Pořadatelem a/nebo s Příkazníkem vstupují jako podnikatelé.

 

V Praze dne 19. května 2020

Sport Actions & Travel s.r.o.